KX-TDA100DBP

Showing 1–24 of 25 results

KX-TDA100DBP

Mã SP : b24

Khung chính đã bao gồm 08 Trung kế & 24 Máy nhánh. Hỗ trỡ 4 Port để gắn máy lập trình, bàn giám sát DSS, điện thoại Digital hoặc 8 máy điện thoại digital

Card nâng cấp 8 trung kế

Card nâng cấp 24 máy nhánh Analog

TDA100DBP

Mã SP : b23

Khung chính đã bao gồm 08 Trung kế & 24 Máy nhánh. Hỗ trỡ 4 Port để gắn máy lập trình, bàn giám sát DSS, điện thoại Digital hoặc 8 máy điện thoại digital

Card nâng cấp 24 máy nhánh Analog

KX-TDA100DBP

Mã SP : b22

Khung chính đã bao gồm 08 Trung kế & 24 Máy nhánh. Hỗ trỡ 4 Port để gắn máy lập trình, bàn giám sát DSS, điện thoại Digital hoặc 8 máy điện thoại digital

Card nâng cấp 8 trung kế

Card nâng cấp 24 máy nhánh Analog

Card nâng cấp 16 máy nhánh Analog

KX-TDA100DBP

Mã SP : b21

Khung chính đã bao gồm 08 Trung kế & 24 Máy nhánh. Hỗ trỡ 4 Port để gắn máy lập trình, bàn giám sát DSS, điện thoại Digital hoặc 8 máy điện thoại digital

Card nâng cấp 24 máy nhánh Analog

Card nâng cấp 16 máy nhánh Analog

KX-TDA100DBP

Mã SP : b20

Khung chính đã bao gồm 08 Trung kế & 24 Máy nhánh. Hỗ trỡ 4 Port để gắn máy lập trình, bàn giám sát DSS, điện thoại Digital hoặc 8 máy điện thoại digital

Card nâng cấp 8 trung kế

Card nâng cấp 24 máy nhánh Analog

Card nâng cấp 16 máy nhánh Analog

KX-TDA100DBP

Mã SP : b19

Khung chính đã bao gồm 08 Trung kế & 24 Máy nhánh. Hỗ trỡ 4 Port để gắn máy lập trình, bàn giám sát DSS, điện thoại Digital hoặc 8 máy điện thoại digital

Card nâng cấp 24 máy nhánh Analog

Card nâng cấp 16 máy nhánh Analog

KX-TDA100DBP

Mã SP : b18

Khung chính đã bao gồm 08 Trung kế & 24 Máy nhánh. Hỗ trỡ 4 Port để gắn máy lập trình, bàn giám sát DSS, điện thoại Digital hoặc 8 máy điện thoại digital

Card nâng cấp 8 trung kế

Card nâng cấp 24 máy nhánh Analog

KX-TDA100DBP

Mã SP : b17

Khung chính đã bao gồm 08 Trung kế & 24 Máy nhánh. Hỗ trỡ 4 Port để gắn máy lập trình, bàn giám sát DSS, điện thoại Digital hoặc 8 máy điện thoại digital

Card nâng cấp 24 máy nhánh Analog

KX-TDA100DBP

Mã SP : b16

Khung chính đã bao gồm 08 Trung kế & 24 Máy nhánh. Hỗ trỡ 4 Port để gắn máy lập trình, bàn giám sát DSS, điện thoại Digital hoặc 8 máy điện thoại digital

Card nâng cấp 8 trung kế

Card nâng cấp 24 máy nhánh Analog

Card nâng cấp 16 máy nhánh Analog

KX-TDA100DBP

Mã SP : b15

Khung chính đã bao gồm 08 Trung kế & 24 Máy nhánh. Hỗ trỡ 4 Port để gắn máy lập trình, bàn giám sát DSS, điện thoại Digital hoặc 8 máy điện thoại digital

Card nâng cấp 24 máy nhánh Analog

Card nâng cấp 16 máy nhánh Analog

KX-TDA100DBP

Mã SP : b14

Khung chính đã bao gồm 08 Trung kế & 24 Máy nhánh. Hỗ trỡ 4 Port để gắn máy lập trình, bàn giám sát DSS, điện thoại Digital hoặc 8 máy điện thoại digital

Card nâng cấp 8 trung kế

Card nâng cấp 24 máy nhánh Analog

Card nâng cấp 16 máy nhánh Analog

KX-TDA100DBP

Mã SP : b13

Khung chính đã bao gồm 08 Trung kế & 24 Máy nhánh. Hỗ trỡ 4 Port để gắn máy lập trình, bàn giám sát DSS, điện thoại Digital hoặc 8 máy điện thoại digital

Card nâng cấp 24 máy nhánh Analog

Card nâng cấp 16 máy nhánh Analog

KX-TDA100DBP

Mã SP : b12

Khung chính đã bao gồm 08 Trung kế & 24 Máy nhánh. Hỗ trỡ 4 Port để gắn máy lập trình, bàn giám sát DSS, điện thoại Digital hoặc 8 máy điện thoại digital

Card nâng cấp 8 trung kế

Card nâng cấp 24 máy nhánh Analog

KX-TDA100DBP

Mã SP : b11

Khung chính đã bao gồm 08 Trung kế & 24 Máy nhánh. Hỗ trỡ 4 Port để gắn máy lập trình, bàn giám sát DSS, điện thoại Digital hoặc 8 máy điện thoại digital

Card nâng cấp 24 máy nhánh Analog

KX-TDA100DBP

Mã SP : b10

Khung chính đã bao gồm 08 Trung kế & 24 Máy nhánh. Hỗ trỡ 4 Port để gắn máy lập trình, bàn giám sát DSS, điện thoại Digital hoặc 8 máy điện thoại digital

Card nâng cấp 8 trung kế

Card nâng cấp 24 máy nhánh Analog

Card nâng cấp 16 máy nhánh Analog

KX-TDA100DBP

Mã SP : b9

Khung chính đã bao gồm 08 Trung kế & 24 Máy nhánh. Hỗ trỡ 4 Port để gắn máy lập trình, bàn giám sát DSS, điện thoại Digital hoặc 8 máy điện thoại digital

Card nâng cấp 24 máy nhánh Analog

Card nâng cấp 16 máy nhánh Analog

KX-TDA100DBP

Mã SP : b8

Khung chính đã bao gồm 08 Trung kế & 24 Máy nhánh. Hỗ trỡ 4 Port để gắn máy lập trình, bàn giám sát DSS, điện thoại Digital hoặc 8 máy điện thoại digital

Card nâng cấp 8 trung kế

Card nâng cấp 16 máy nhánh Analog

KX-TDA100DBP

Mã SP : b7

Khung chính đã bao gồm 08 Trung kế & 24 Máy nhánh. Hỗ trỡ 4 Port để gắn máy lập trình, bàn giám sát DSS, điện thoại Digital hoặc 8 máy điện thoại digital

Card nâng cấp 16 máy nhánh Analog

KX-TDA100DBP

Mã SP : b6

Khung chính đã bao gồm 08 Trung kế & 24 Máy nhánh. Hỗ trỡ 4 Port để gắn máy lập trình, bàn giám sát DSS, điện thoại Digital hoặc 8 máy điện thoại digital

Card nâng cấp 8 trung kế

Card nâng cấp 24 máy nhánh Analog

KX-TDA100DBP

Mã SP : b5

Khung chính đã bao gồm 08 Trung kế & 24 Máy nhánh. Hỗ trỡ 4 Port để gắn máy lập trình, bàn giám sát DSS, điện thoại Digital hoặc 8 máy điện thoại digital

Card nâng cấp 24 máy nhánh Analog

KX-TDA100DBP

Mã SP : b4

Khung chính đã bao gồm 08 Trung kế & 24 Máy nhánh. Hỗ trỡ 4 Port để gắn máy lập trình, bàn giám sát DSS, điện thoại Digital hoặc 8 máy điện thoại digital

Card nâng cấp 8 trung kế

Card nâng cấp 16 máy nhánh Analog

KX-TDA100DBP

Mã SP : b3

Bao gồm cấu hình 8 trung kế 32 máy nhánh. Nâng cấp tối đa 128 máy nhánh.

Card nâng cấp 8 trung kế

KX-TDA100DBP

Mã SP : b2

Bao gồm cấu hình 8 trung kế 32 máy nhánh. Nâng cấp tối đa 128 máy nhánh.

Card nâng cấp 8 trung kế

KX-TDA100DBP

Mã SP : b1

Bao gồm cấu hình 8 trung kế 32 máy nhánh. Nâng cấp tối đa 128 máy nhánh.