KX-TES824

Hiển thị tất cả 6 kết quả

KX-TES824

Mã SP : 05

Khung chính 3 line vào 8 nhánh ra, có khả năng nâng cấp thành 8 line vào 24 nhánh

Card nâng cấp 03 trung kế 08 máy nhánh

Card nâng cấp 02 trung kế 08 máy nhánh

KX-TES824

Mã SP : 04

Khung chính 3 line vào 8 nhánh ra, có khả năng nâng cấp thành 8 line vào 24 nhánh

Card nâng cấp 03 trung kế 08 máy nhánh

Card nâng cấp 08 máy nhánh

KX-TES824

Mã SP : 03

Khung chính 3 line vào 8 nhánh ra, có khả năng nâng cấp thành 8 line vào 24 nhánh

Card nâng cấp 03 trung kế 08 máy nhánh

KX-TES824

Mã SP : 02

Khung chính 3 line vào 8 nhánh ra, có khả năng nâng cấp thành 8 line vào 24 nhánh

Card nâng cấp 02 trung kế 08 máy nhánh

KX-TES824

Mã SP : 01

Khung chính 3 line vào 8 nhánh ra, có khả năng nâng cấp thành 8 line vào 24 nhánh

Card nâng cấp 08 máy nhánh

KX-TES824

Mã SP : KX-TES824

Khung chính 3 line vào 8 nhánh ra, có khả năng nâng cấp thành 8 line vào 24 nhánh